Chính sách chất lượng

Công ty Nghệ Thành xây dựng chính sách chất lượng dựa trên giá trị cốt lõi đã đ ra

GẮN KẾT CHẤT LƯỢNG
SIẾT CHẶT NIỀM TIN

Tất cả các thành viên của NGHỆ THÀNH không ngừng cải tiến và duy trì hiệu lực

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

trên cơ sở cam kết:

CHẤT LƯỢNG ĐỂ CẠNH TRANH
NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG