Tán ốc cấy gỗ là sản phẩm cơ khí có cả răng trong và khía ngoài,sử dụng cố định lỗ ren trong việc ghép nối trong ngành gỗ.

 

 

CẤY KHÔNG LONG ĐỀN

 Tán ốc cấy gỗ

CẤY CÓ LONG ĐỀN

Tán ốc cấy gỗ

CẤY GAI

Tán ốc cấy gỗ

CẤY ĐÓNG

Tán ốc cấy gỗTÁN NGANG

Tán ốc cấy gỗ