Dụng cụ cầm tay cho các ứng dụng công nghiệp : Kềm Rive.

Kềm Rive